Εκκαθαριστικά σημειώματα σε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος το 2017 και τα επόμενα χρόνια, αποστέλλει η ΑΑΔΕ. Τους καλεί να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι εντοπίστηκαν από εκτεταμένες διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στους υπόχρεους κοινοποιούνται πράξεις προσδιορισμού του φόρου.

Στις περιπτώσεις αυτές η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου, λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου.

Μάλιστα, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε καταβολή του οφειλόμενου με βάση την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου.

Αν διαφωνεί με τον καταλογιζόμενο φόρο και γενικά με το εκκαθαριστικό της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οπότε ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση το περιεχόμενο της δήλωσης και όχι με τα στοιχεία που βρήκε η ΑΑΔΕ.

Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κοινοποιείται ηλεκτρονικά. Ο φορολογούμενος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου.

Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η επιλογή του έτους 2017 έγινε επειδή το συγκεκριμένο φορολογικό έτος παραγράφεται στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Πλέγμα διασταυρώσεων

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι εντοπίστηκαν μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων, εισοδημάτων, καταθέσεων κ.λπ. για τα φορολογικά έτη 2017 και επόμενα, αναζητώντας περιπτώσεις φορολογούμενων, φυσικά πρόσωπα, τα οποία παρά την υποχρέωσή τους να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος, δεν την υπέβαλαν.

Έτσι, εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση προκύπτει:

  • Φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο που υπερβαίνει το ποσό των τριάντα (30) ευρώ.
  • Με την ίδια πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα φυσικά πρόσωπα, κατά περίπτωση.
  • Σε περίπτωση εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης δύναται να εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου και για τους δύο συζύγους/μέρη συμφώνου συμβίωσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η έγγαμη σχέση ή το Σύμφωνο Συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου.

Τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος κατά την έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος προέρχονται από:

  • Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για τα φορολογικά έτη 2017 και επόμενα.
  • Τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε.
  • Την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην Α.Α.Δ.Ε. και δύνανται να αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και από στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.
  • Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση, η οποία εξυπηρετεί την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων εισοδημάτων, των παρακρατούμενων φόρων ή των δαπανών.

sofokleousin.gr