Αύξηση έως και 30% στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα θα προέλθουν μόνο από τις τριετίες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση στις κατώτατες αποδοχές.

Από τον ερχόμενο Ιανουάριο επανέρχονται οι νομικές διατάξεις και οι συλλογικές συμβάσεις, που  προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την συμπλήρωση του απαραιτήτου χρόνου προϋπηρεσίας.

Πρόκειται για το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, που «πάγωσαν» το 2012 για όσους δεν είχαν την απαραίτητη προϋπηρεσία.

Όσοι  εργαζόμενοι  πληρώνονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα, πριν από τις 14.02.2012 και μετά από την 01.01.2024.

Μισθωτοί

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο οι υπάλληλοι, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, θα λαμβάνουν το ποσοστό αύξησης του 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες, δηλαδή συνολικά, ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.

Εργατοτεχνίτες

Οι εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, θα λαμβάνουν προσαύξηση 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες, δηλαδή συνολικά, 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Μερική απασχόληση

Τι θα γίνει με τον χρόνο εργασίας που έχει διανυθεί έως τις 14.02.2012 ή θα διανυθεί από 01.01.2024 και μετά, με καθεστώς μερικής απασχόλησης;  Αυτός ο χρόνος εργασίας με μερική απασχόληση λαμβάνεται υπόψη ως προϋπηρεσία με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο του ως άνω αναφερόμενου συγκρισιμου εργαζομενου, αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο οι υπάλληλοι, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, θα λαμβάνουν το ποσοστό αύξησης του 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες

Yψηλότερες αποδοχές

Αν  οι τακτικές αποδοχές είναι υψηλότερες των νόμιμων, σε αυτή την περίπτωση οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα επιπλέον ποσά που προκύπτουν, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

Στην χρονική περίοδο από 14.02.2012 έως και τις 31.12.2023, κατά την οποία οι τριετίες ήταν «παγωμένες» η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας.

Συνεπώς δεν επιτρέπεται να υπολογιστεί ως προϋπηρεσία χρόνος που έχει διανυθεί από τις 14.02.2012 έως και τις 31.12.2023

Το όφελος

Το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους από το ξεπάγωμα των τριετιών ξεκινά από 1092 ευρώ και μπορεί να φτάσει τις 3.276 ευρώ ετησίως. Με μία τριετία προκύπτει μηνιαία αύξηση 78 ευρώ το μήνα ή 1092 ευρώ ετησίως. Με δύο τριετίες η αύξηση είναι 156 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 2.184 ευρώ το χρόνο, ενώ με τρεις τριετίες προκύπτει μηνιαία αύξηση 234 ευρώ που ετησίως φτάνει τα 3.276 ευρώ.

Πηγή: OT